De belangrijkste kenmerken van milieuwetgeving

Milieuwetgeving is een uitgebreide en onderling verbonden verzameling regels en voorschriften die het beheer en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen regelen. Een afzonderlijke maar nauw verwante reeks regelgevingsschema's, die sterk werden beïnvloed door natuurlijke rechtstheorieën lang voordat de moderne wetgeving zich ontwikkelde, heeft betrekking op de controle van specifieke natuurlijke hulpbronnen (zoals meren, bossen, rivieren of vissen), inclusief die voor menselijke consumptie . Sommige milieuwetten zijn erop gericht natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen vernietiging door de mens, terwijl andere deze beschermen tegen inmenging van de mens. Deze wetten bestrijken over het algemeen een reeks kwesties die van invloed zijn op de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld de bescherming van aquatische en terrestrische ecosystemen tegen vervuiling of ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden gebruikt.

Veel van de wetten die het gebruik en het beheer van natuurlijke hulpbronnen regelen, zijn bedoeld om de gevolgen voor het milieu te verminderen en tegelijkertijd de natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid en het welzijn te beschermen. Een van de belangrijkste wetten die het gebruik van bossen regelen, is bijvoorbeeld de Forest Conservation Act. Deze wet is ingevoerd om schade aan bossen door overmatige houtkap en andere activiteiten te voorkomen. Het regelt ook het verwijderen van bebost land om plaats te maken voor nieuwe plantages en andere ontwikkeling. De Forest Resources Act heeft ook betrekking op stortplaatsen en beschermt ze tegen verontreiniging veroorzaakt door gevaarlijk afval, en zorgt ervoor dat ze de omgeving niet vervuilen. Naast het reguleren van activiteiten op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, stellen deze milieuwetten ook minimumnormen vast voor het veilige gebruik en de verwijdering van natuurlijke hulpbronnen.

De belangrijkste categorieën milieuwetgeving met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen en het milieu zijn milieuverontreiniging, waaronder diverse overtredingen in verband met milieudumping, storten en het storten van giftig afval; bescherming van natuurlijke hulpbronnen, inclusief regulering van visserij en milieuverontreiniging; en milieuwetgeving met betrekking tot gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bovendien behandelt de milieuwetgeving de kwesties van het voorkomen van vervuiling, waaronder het voorkomen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer, en het effect van die stoffen op de natuurlijke omgeving. Het gaat ook om kwesties die verband houden met de sanering van milieuverontreiniging, waaronder de verwijdering van verontreinigde materialen en het gebruik van bepaalde materialen. Een aantal milieuwetten hebben betrekking op de bescherming van watervoorraden, regelen hoe water wordt afgevoerd en zorgen ervoor dat de watervoorraden van openbare lichamen vrij worden gehouden van verontreiniging. De verschillende soorten vervuiling en degradatie die de kwaliteit van de watervoorziening beïnvloeden, worden ook aangepakt door milieuwetgeving.

Andere factoren die een rol spelen bij milieubescherming zijn onder meer het opstellen en handhaven van milieuwetten die een veilig en efficiënt gebruik van energiebronnen, waaronder elektriciteit, garanderen. en water. Milieuwetgeving vereist ook dat het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, voor zover mogelijk, wordt beperkt en dat de methoden om dergelijke brandstoffen te produceren ecologisch efficiënt zijn. Het reguleert ook het transport van brandstoffen om het vrijkomen ervan in het milieu te minimaliseren, terwijl het gebruik van alternatieve brandstofbronnen zoals elektriciteit, gas en water wordt aangemoedigd. Er is ook wetgeving vastgesteld die gericht is op de vermindering van de uitstoot van voertuigen en de opwekking van energie, en het gebruik van brandstoffen, waaronder benzine en steenkool, om instandhouding en preventie van vervuiling te bevorderen.

Er zijn ook wetten die betrekking hebben op de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, met name geothermische warmte en kracht. Dit type energie is milieuvriendelijk omdat het het milieu niet op dezelfde manier vervuilt als andere vormen van energie en het niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie, zoals geothermische en hydrothermische verwarmingssystemen, is ook schoon en heeft geen nadelige effecten op de kwaliteit van de watervoorziening, in tegenstelling tot kernenergie, waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt bij de productie van elektriciteit.

Milieuwetgeving is er ook op gericht om het publiek toegang te geven tot verschillende natuurlijke hulpbronnen die als van mondiaal belang worden beschouwd en die de kwaliteit van leven van mensen of dieren kunnen beïnvloeden. Zo beschermt wetgeving gericht op de bescherming van bedreigde diersoorten de natuurlijke habitat en stelt individuen in staat te genieten van natuurbehoud. en recreatiemogelijkheden voor natuurbehoud, zoals natuurreservaten. Een ander aspect van milieuwetgeving is de bescherming van wetlands en het waterleven, met inbegrip van mariene biodiversiteit en kustbescherming.