Soorten milieubeheer

Een milieuvriendelijke omgeving is een systeem voor voortdurende verbetering van het minimaliseren van milieueffecten veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten. De internationale benchmark voor milieumonitoringsystemen is ISO 14000. Eind oktober 2020 waren er 9.929 bedrijven en kleine tot middelgrote Japanse organisaties die ISO 14000 gecertificeerd waren.

Ondersteunen Milieumanagement

Met al deze vereisten zou het veilig zijn om te concluderen dat de behoefte aan milieubeheer toeneemt. Bedrijven moeten weten hoe ze de impact van hun activiteiten op het milieu kunnen monitoren en beheersen. Het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met milieumonitoring is duidelijk toegenomen.

Er is geen eenduidige definitie van wat milieumonitoring is. De meeste professionals zijn het er echter over eens dat het gaat om het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens over de fysische, chemische, biologische of ecologische kenmerken van een gebied, product of levering. Deze informatie wordt gebruikt bij het formuleren van beleid, procedures en voorschriften voor de bescherming en het behoud van het milieu. Monitoring van de omgeving wordt ook wel risicobeoordeling genoemd.

In meer praktische zin is planning een belangrijk onderdeel van milieumonitoring. Er wordt een plan ontworpen, geïmplementeerd en herzien om alle risico's die de kwaliteit van de menselijke gezondheid of het milieu kunnen beïnvloeden, te identificeren en te elimineren. Het proces kan bemonstering, analyse en rapportage omvatten. Monitoring kan ook betrekking hebben op voorbehandeling van gevaarlijke stoffen of pre-raffinageprocessen.

Wanneer een beheerplan wordt ontworpen, zal het meestal bestaan ​​uit een evaluatie van de huidige toestand van het milieu, een evaluatie van toekomstige bedreigingen en plannen voor het beperken en voorkomen van potentiële gevaren. Hierdoor kan het bedrijf plannen ontwikkelen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verminderen.

Er zijn verschillende soorten beheer. De meest voorkomende is de alomvattende benadering, die tot doel heeft een evenwicht te bewaren tussen de natuurlijke omgeving en de zakelijke omgeving. Deze aanpak wordt meestal gedaan door middel van regelgeving en wetgeving. Als het bedrijf zich bezighoudt met fabricage, wordt verwacht dat de voorschriften en wetgeving van toepassing zijn op zijn producten, productie en levering.

Een benadering van duurzame ontwikkeling wordt toegepast wanneer een bedrijf een evenwicht zoekt tussen de natuurlijke omgeving en zijn zakelijke omgeving. Deze benadering richt zich op de ontwikkeling van praktijken en beleid die gericht zijn op de behoeften van zowel de natuurlijke omgeving als haar commerciële omgeving. Deze omvatten milieumonitoring, ontwikkeling en implementatie van beleid en procedures, en beheersinstrumenten, en beoordeling en analyse van informatie.

Hoewel de activiteiten van een bedrijf een directe impact hebben op het milieu, kan milieumonitoring niet voorkomen dat er negatieve veranderingen in het milieu optreden. Het stelt het bedrijf alleen in staat om op die veranderingen te anticiperen en maatregelen te nemen om ze aan te pakken. Door een evenwichtige aanpak kan monitoring het bedrijf helpen de effecten van milieuveranderingen die optreden te minimaliseren door zorgvuldige planning en effectieve implementatie van beleid en procedures.

Milieumonitoring wordt ook beschouwd als onderdeel van het risicobeheerproces. Een bedrijf kan ervoor kiezen om milieurisicobeoordelingen (ERA's) te gebruiken als onderdeel van zijn risicobeheerstrategie. Een ERA is een analyse van de blootstelling van een bedrijf aan milieurisico's en mogelijke milieueffecten.

Het doel van milieumanagement is om de impact van milieuveranderingen op de bedrijfsvoering te minimaliseren. Milieumonitoring alleen garandeert echter niet de vermindering van de milieu-impact. In feite kan het de impact van bepaalde milieuveranderingen verminderen als het bedrijf effectieve en efficiënte beleidslijnen en procedures implementeert en naleeft, en de gevestigde regelgevingen en wetgevingen naleeft. Een beoordeling geeft echter geen volledig beeld van de impact van een milieuverandering op de bedrijfsvoering.

Het bedrijf moet ook periodiek de effecten van milieumonitoring evalueren om ervoor te zorgen dat het in staat is om milieumonitoring effectief te implementeren. Deze evaluaties moeten testen, bewaken en rapporteren omvatten. Monitoring omvat het evalueren van de naleving van systemen, processen, praktijken en procedures, het analyseren van gegevens uit het systeem en het evalueren van de prestaties van de systemen.

Alle soorten milieubeheer kunnen worden uitgevoerd door een milieubedrijf. Ze kunnen variëren naargelang de aard van het bedrijf.